Protan BlueProof

Kontrollert vannfordrøyning

Protan BlueProof gjør det mulig å drenere vannet gradvis og kontrollert ned i avløpsnettet, slik at overvannsbelastningen som fører til oversvømmelser og flomskader reduseres.

Ekstremvær er den nye normalen
Med økt urbanisering, økt klimabelasting og mer ekstrem nedbør klarer ikke dagens overvanns- og avløpsnett  å håndtere overvannet. Protan BlueProof er et revolusjonerende og Sintef-godkjent vannfordrøyningssystem for nye og eksisterende tak. Ved å utvide takets funksjon, vil Protan BlueProof utnytte eksisterende areal til overvannshåndtering. På den måten trenger man ikke investere i andre løsninger som krever nye arealer. Dette gjør Protan BlueProof til den mest kostnadseffektive løsningen på markedet.

ET SPØRSMÅL OM TID

Protan BlueProof gjør det mulig å drenere vannet gradvis og kontrollert ned i avløpsnettet, slik at overvannsbelastningen som fører til oversvømmelser og flomskader reduseres.

TRYGT

Systemet er Sintef-godkjent, utviklet med høy kompetanse, lang erfaring og gode tradisjoner innen taktekking.

BÆREKRAFTIG

Det mest bærekraftige systemet for vannfordrøyning.

KOSTNADSEFFEKTIVT

Det mest kostnadseffektive systemet sammenlignet med andre vannfordrøynings-systemer

AREALBESPARENDE

Systemet frigjør arealer som ellers ville blitt benyttet til overvannshåndtering.

Været er blitt mer ekstremt, med økende nedbør og kraftige regnskyll. Det er de kraftige, brå bygene på Østlandet som vokser rasket, og det er de som gjør mest skade. Byggene må tåle brutale regnbyger med kort varighet. 

Dette skaper et stort problem med overvann, flom og oversvømmelse. Avløpsnettet vårt er ikke dimensjonert for det nye ekstremværet. I Protans overvannsrapport fra 2016 sier 1 av 3 eiendomsbesittere at de har vært utsatt for overvann de siste tre årene.

Problemet er størst i byene, som stadig fortettes og får mer fast dekke. Dermed forsvinner grøntarealer som tidligere drenerte vekk nedbør. Ekstremværet rammer nådeløst og koster samfunnet store summer. Overvannsutvalget anslo i 2015 at kostnadene som følge av overvann er mellom 1,6 og 3,6 milliarder kr. per år.
Dersom det ikke utføres forebyggende tiltak, anslår utvalget at samfunnet påføres kostnader på mellom 45 og 100 milliarder i løpet av de neste 40 årene.
Eiendomssektoren i Norge må tilpasse seg klimaendringer og nye krav til påslipp og overvannshåndtering. Vi trenger bærekraftige løsninger som effektivt kan bidra til å løse både dagens og fremtidens utfordringer med overvann. Protan BlueProof er et revolusjonerende system som kan spare samfunnet for store kostnader og overvannsproblemer.

Protan BlueProof er et nytt og SINTEF-godkjent vannfordrøyningssystem for både nye og eksisterende tak. Protan BlueProof utvider takets funksjon og forhindrer oversvømmelser og overvannsskader.

Med dette systemet dreneres vannet gradvis og kontrollert ned i overvannsnettet – slik at man unngår overbelastning som fører til flom og oversvømmelse. Systemet løser ikke bare dagens, men også framtidens utfordringer med overvannshåndtering.
De fleste flate tak i Norge er laget for å tåle stor vekt. I Norden har flate tak en definert bæreevne, og kan i de fleste tilfeller tåle mer enn 300 mm nedbør pr. kvadratmeter. Derfor kan taket gjøres om til midlertidige overvannsmagasiner. Taket, eller deler av taket, fungerer som et magasin for overvann. Deretter dreneres vannet sakte og kontrollert ned i overvannsnettet.

Protan BlueProof er egnet både til nybygg og renovering,og installasjon av BlueProof gjøres med en av flere kjente taktekkemetoder.

Protan BlueProof er egnet både til nybygg og renovering, og installasjon av takbelegg gjøres med en av flere kjente taktekkemetoder. Mest vanlig er mekanisk innfestning og
vakuum, men klebing eller andre kjente tekkesystemer kan også benyttes, avhengig av hva som egner seg best for det enkelte bygg. Det er utviklet Protan BlueProof-løsninger både for konvensjonellesluk og UV sluk.

Protan sikrer deg den kompetansen som kreves for å montere BlueProof. Vi sørger for å kvalifisere de utførende fra start til slutt. Dette er også et krav for godkjenning fra SINTEF.

Protan BlueProof Tekkesystem beregnes og planlegges i detalj av Protan AS. Taktekkere og takentreprenører som skal installere systemet, må gjennom vårt
kvalifiseringsprogram. Vi er også tilstede med våre erfarne teknikere som bidrar i prosessene underveis.Ved prosjektslutt gjennomføres funksjonstesting hvor takflaten tetthetsprøves.

Rådgivingstjeneste
Vårt prosjekteringskontor tilbyr den prosjekterende volum og lastberegninger når Protan BlueProof tekkesystem benyttes. Dette omfatter bl.a. beregninger av vannlast fra kraftig nedbør for det konkrete taket.

Vi utfører beregning av fordrøyning og vannavledning fra taket ved hjelp av vårt beregningsverktøy Protan BlueKalk. Protan BlueKalk beregner fordrøyningen av vann, vanndybde og samlet vannvolum samt vekt pr. areal på taket.

I beregningene tas det hensyn til takets utforming, fall og areal, nedbørsforhold og spesifikke påslippskrav fra bygget til regnbedd eller avløpsnettet. Beregningen gir full oversikt over alle komponentene som skal inngå i systemet og dokumenterer egenskapene.

Vedlikehold
Alle tak trenger jevnlig ettersyn og vedlikehold. Protan BlueProof tekkesystem krever årlig tilsyn for å unngå uønskede hendelser. For alle tak installert med Protan
BlueProof Tekkesystem tilbyr vi en takforvaltningsavtale som sikrer kvalifisert tilsyn, vedlikehold og kontroll av taket og dets komponenter en til to ganger årlig i takets levetid.

De aller fleste flate tak er velegnet til vannfordrøyning, i tillegg til at de kan ha flere funksjoner.

BlueProof-systemet kan med hell kombineres med rekreasjonsområder, miljøvennlige grønne soner og energiproduksjon. Protan tar miljø på alvor, og er opptatt av bærekraftige takløsninger. Dette er en viktig grunn til at miljøstiftelsen Bellona har inngått et samarbeid med Protan – de løfter fram Protan for å synliggjøre bærekraftige løsninger for byggebransjen. Protans takbelegg har 3. parts miljøsertifisering og kan resirkuleres allerede i dag!

Referanser

Grandahl bil, Sarpsborg

Grandahl bil sitt nybygg i Sarpsborg er det første offisielle byggeprosjektet i Norge hvor et fordrøyningbasseng blir lagt på taket i stedet for å legges i grunnen.

Union Scene, Drammen

For eiendomsselskapet Entra er det å være ledende innen miljø en del av selskapets forretningsstrategi. Protan Blue Proof var derfor et naturlig valg da taket skulle rehabiliteres.

Lett-tak, Larvik

Lett-tak lever av å levere takløsninger, og er blant de fremste på sitt felt. I august 2017 installerte de et BlueProof-tak på sin driftsbygning i Larvik.

BlueGreenRoof

Morgendagens bygg krever smartere utnyttelse av takarealene. Protan BlueProof Green kombinerer kontrollert vannfordrøyning med grønt miljø. Det lønner seg å investere i taket.

Les mer
Relaterte løsninger

DoP - Declaration of Performance kan lastes ned her. Siden oppdateres automatisk, slik at nyeste versjon alltid er tilgjengelig for deg.

Teknisk godkjenning fra SINTEF finner du her. Siden oppdateres automatisk, slik at nyeste versjon alltid er tilgjengelig for deg.

Kontakt oss i dag
Relevante artikler

Regnværet koster milliarder

Værobservasjoner viser at klimaet i Norge har blitt 18 prosent våtere de siste hundre årene. Styrtregn og store nedbørsmengder har økt kraftig i omfang, og størst skade gjør vannet på Sør- og Østlandet.

Sparer tid, penger og miljø med vann på taket

Byggherren Grandahl Bil sto ovenfor et massivt gravearbeid for å lage fordrøyning på den nye tomten sin. Da så entreprenør Backe Østfold til taket. Nå skal bilforretningen lagre inntil 70 tonn vann på taket under ekstremnedbør.

Kommunene må ta overvann på alvor

Overvann fører til milliardødeleggelser hvert år, men ikke alle kommuner gjør nok for å unngå skader.