HMS i Protan

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet

Protan skal være en helsefremmende arbeidsplass der ingen blir skadet eller syke av å jobbe.

God helse er viktig for alle oss i Protan og er en kritisk suksessfaktor for å oppnå fastlagte mål. Vi fokuserer derfor på medarbeidernes helse og kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet. I vårt HMS mål har vi også en visjon om null skader og uhell. Protan har gode sikkerhetsrutiner og opplæring i disse. Vi legger vekt på kontinuerlig læring gjennom risikovurderinger og avviksrapportering.

Vi utfører vår virksomhet gjennom effektiv bruk av materialer og energi, med fokus på å redusere bruken av naturressurser og redusere utslipp og avfall. Vi etterstreber at våre produkter kan gjenvinnes eller deponeres trygt.

Protan har gode sikkerhetsrutiner og opplæring i disse for å redusere uhell og skader på mennesker, miljø og materiell.

Det kontrolleres jevnlig både internt og eksternt at bedriftens politikk for HMS, kvalitet og ytre miljø etterleves i alle deler av konsernet.

Entreprenør - HMS

I henhold til Internkontrollforskriften foretar Protan Entreprenør fortløpende kartlegging av arbeidsmiljøet og utarbeider risikoanalyser og tilhørende handlingsplaner for HMS. Protan Entreprenør har etablert og implementert en rekke sikkerhetsrutiner for å redusere uhell og skader på mennesker og miljø.

Les mer